Skip to main content

Polityka prywatności

ELTERM M.M. Kaszuba sp.j.,
ul. Przemysłowa 5, 86-200 Chełmno,
tel. 56 686 93 05, 56 686 93 05,
biuro@elterm.pl
www.elterm.pl
www.armatura-hydrauliczna.pl


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – kontrahenci


Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Elterm M.M.Kaszuba Sp.J., ul.Przemysłowa 5, 86-200 Chełmno, NIP: 875-000-30-30 (dalej: ADO).
2. Pana/Pani uzyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie jej realizacji będą przetwarzane w następujących celach:
   a. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy:

  • Zawarcie i wykonywanie łączącej nas umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
  • Wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy,
  • Kontaktowania się z Panem/Panią, w tym w celach związanych z wykonaniem umowy, dostawą towaru, za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail, poczty tradycyjnej.

   b. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny:

  • Wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, takich jak np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych – przez czas niezbędny do realizacji tego obowiązku (np.: przepisy podatkowe).

   c. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes ADO:

  • Do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń – przez okres do przedawnienia roszczeń, lub przez okres prowadzenia postępowania przez właściwe organy lub sądy w przypadku dochodzenia roszczeń, czyli okres 3 lat,
  • Na potrzeby wewnętrzne tworzenia zestawień, analiz i statystyk – przez okres obowiązywania umowy,
  • Na potrzeby prowadzenia ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej – wieczyście,
  • Na potrzeby marketingu produktów i usług własnych ADO.

   d. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą:

  • Na potrzeby marketingu oferowanych przez nas produktów i usług innych niż nasze (podmiotów współpracujących, przy czym Pana/Pani dane nie zostaną przekazane tym podmiotom).

3. W przypadku dokonywania opłat za pośrednictwem banku lub instytucji płatniczej wejdziemy w posiadanie Pana/Pani danych w postaci numeru rachunku bankowego (konta), który przetwarzać będziemy w celach związanych z wykonaniem umowy, lub dla prawnie uzasadnionych interesów ADO.
5. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:
   a. Żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,
   b. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   c. Sprzeciw wobec przetwarzania,
ELTERM M.M. Kaszuba sp.j., ul. Przemysłowa 5, 86-200 Chełmno, tel. 56 686 93 05, 56 686 06 06,
biuro@elterm.pl www.elterm.pl www.armatura-hydrauliczna.pl
   d. Przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania celu wymienionego w pkt 2 lit. a i b., a brak ich podania spowoduje niemożliwość zawarcia lub wykonania umowy.
6. W stosunku do przetwarzania na Pana/Pani danych osobowych na podstawie zgody (pkt 1 lit. d) przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w każdej chwili ze skutkiem prawnym od dnia prawidłowego jej wycofania.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być organom administracji publicznej, sądom, komornikom w zakresie sytuacji przewidzianych w przepisach prawa, a także podmiotom, z którymi ADO współpracuje w zakresie ochrony danych osobowych, usług informatycznych, usług windykacyjnych.
9. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.
10. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
11. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod_elterm@vbw.biz lub adresem korespondencyjnym ADO, z dopiskiem „IOD”.


Polityka Prywatności PDF

Polityka prywatności
pobierz